នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសព្រមានអំពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសព្រមានអំពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានឲ្យដឹងថា “ វាទំនងជា” ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ...