การส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดใหญ่ๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดใหญ่ๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

(VOVWORLD) - ถึงแม้ประสบอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในไตรมาสแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ก็ยังคงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้การส่งออกไม่หยุดชะงักและยังคงมีสัญญาณที่น่ายินดีต่อไป
จังหวัดกว๋างนิงห์ยังคงรั้งอันดับหนึ่งในตารางการจัดอันดับพีซีไอ

จังหวัดกว๋างนิงห์ยังคงรั้งอันดับหนึ่งในตารางการจัดอันดับพีซีไอ

(VOVWORLD) -นับเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันที่จังหวัดกว๋างนิงห์ติดอันดับหนึ่งในตารางการจัดอันดับดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามประจำปี 2020หรือพีซีไอเนื่องจากมีการบริหารเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงดัชนีการเจาะตลาด การแก้ไขอุปสรรค ให้การสนับสนุนสถานประกอบการ มีมาตรการแก้ไขอย่างรวดเร็วและคล่องตัวเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตโควิด -...
นครโฮจิมินห์มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางทะเลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

นครโฮจิมินห์มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางทะเลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -การสร้างสรรค์ระบบนิเวศตัวเมืองทางทะเลอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตัวเมืองทางทะเลที่สำคัญอื่นๆในภูมิภาค พัฒนาเป็นศูนย์กลางในการเดินเรือที่เชื่อมโยงกับโลกถือเป็นหน้าที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ในเวลาที่จะถึง จากบทบาทการเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลักในภาคใต้เวียดนาม นครโฮจิมินห์ได้เป็นฝ่ายรุกในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและเชื่อมโยงกับระบบตัวเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามอย่างยั่งยืนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ของประเทศถึงปี 2045
จังหวัดกว๋างนิงห์เน้นดึงดูดการลงทุนในระบบท่าเรือทะเล

จังหวัดกว๋างนิงห์เน้นดึงดูดการลงทุนในระบบท่าเรือทะเล

(VOVWORLD) -จากการตระหนักได้ดีว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบท่าเรือทะเล ดังนั้นจังหวัดกว๋างนิงห์ได้วางแผนใช้งบประมาณเพื่อก่อสร้างเส้นทางเข้าสู่ท่าเรือทางทะเลต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนพัฒนาท่าเรือแห่งนี้และระบบท่าเรือต่างๆในจังหวัดกว๋างนิงห์ต่อไป
ศักยภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะกลางและระยะยาว

ศักยภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะกลางและระยะยาว

(VOVWORLD) -สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศมูดี้ส์ได้ปรับเพิ่มศักยภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจเวียดนามให้อยู่ในระดับ “น่ายินดี”และประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของเวียดนามในระดับ Ba3สำหรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินภายในประเทศ รวมทั้งเงินกู้พิเศษที่ไม่มีการค้ำประกัน ตลอดจนชื่นชมผลการปฏิบัตินโยบายบริหารมหภาคและการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมืองในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
การเชื่อมโยงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การเชื่อมโยงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -การเชื่อมโยงระหว่างเขตในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ถูกระบุในมติที่ 120 ของรัฐบาลที่ประกาศใช้เมื่อปี 2017 เพื่อพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน จนถึงขณะนี้ โครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการปฏิบัติในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม...
นครดานังผลักดันการดึงดูดโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นครดานังผลักดันการดึงดูดโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

(VOVWORLD) - นันตั้งแต่ต้นปี 2021 นครดานังได้มอบใบอนุญาตการลงทุนและหนังสือรับรองแนวทางวิจัยการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีใน “ปีฟื้นฟูการขยายตัวและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ” ที่นครดานังได้เลือกเป็นหัวข้อของปี 2021 โดยเพื่อเน้นดึงดูดการลงทุน...
ปรับปรุงเป้าหมายการขยายตัวเพื่อสร้างก้าวกระโดดใหม่

ปรับปรุงเป้าหมายการขยายตัวเพื่อสร้างก้าวกระโดดใหม่

(VOVWORLD) -วิกฤตโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อไปจนถึงระยะแรกในแผนการพัฒนา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2021-2025 ดังนั้น แต่ละท้องถิ่นไม่เพียงแต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายเท่านั้น...
สถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรค์ด้วยความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์

สถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรค์ด้วยความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์

(VOVWORLD) -การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทั่วโลกได้ส่งผลกระทบให้สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆประสบอุปสรรคมากมาย จนหลายแห่งต้องยุติกิจการ แต่ในสภาวการณ์ที่ยากลำบากนั้น ยังมีสถานประกอบการบางแห่งมีความคล่องตัวและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเข้ากับกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...
อุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มุ่งสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว

อุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มุ่งสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว

(VOVWORLD) -แม้ปี 2020 อุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามจะต้องเผชิญความท้ายทายต่างๆจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่ก็ยังคงสามารถธำรงอัตราการขยายตัวของจีดีพีให้อยู่ที่ร้อยละ 2.65 และเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาและมีการขยายตัวเป็นบวก จากความพยายามแปรอุปสรรคให้เป็นโอกาส...
เศรษฐกิจเวียดนามมุ่งสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

เศรษฐกิจเวียดนามมุ่งสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

(VOVWORLD) -องค์การและผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศได้พยากรณ์ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2021 นี้อาจบรรลุร้อยละ 7-7.5 ซึ่งนอกจากการปฏิบัติมาตรการฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด...
เพื่อให้คนจนและประชาชนในเขตยากจนมีตรุษเต๊ตที่อบอุ่น

เพื่อให้คนจนและประชาชนในเขตยากจนมีตรุษเต๊ตที่อบอุ่น

(VOVWORLD) -ตรุษเต๊ตประเพณีมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อชีวิตทางจิตใจของประชาชนเวียดนาม แต่ใช่ว่าใครๆก็จะมีตรุษเต๊ตที่อิ่มหนำผาสุกได้ ดังนั้น ทางการท้องถิ่นทุกระดับจึงพยายามระดมส่วนร่วมของสังคมเพื่อให้คนจนมีตรุษเต๊ตที่อบอุ่น
สถานประกอบการเวียดนามใช้โอกาสจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

สถานประกอบการเวียดนามใช้โอกาสจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

(VOVWORLD) -ถึงแม้ปี 2020 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ก็เป็นโอกาสให้สถานประกอบการหาทางพัฒนาเพื่อยังคงมีส่วนร่วมในตลาดและกระบวนการพัฒนาประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นี่เป็นเหตุผลที่ช่วยให้อัตราการขยายตัวของเวียดนามเป็นบวกท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา
บั๊กนิงห์ – จุดเด่นในการดึงดูดเงินลงทุนเอฟดีไอปี 2020

บั๊กนิงห์ – จุดเด่นในการดึงดูดเงินลงทุนเอฟดีไอปี 2020

(VOVWORLD) -ปี 2020 การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบให้ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศประสบอุปสรรคมากมายในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอ แต่จากความได้เปรียบต่างๆ พร้อมกับนโยบายดึงดูดการลงทุนที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก...
ด่งดัง – จ่าหลิง เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ

ด่งดัง – จ่าหลิง เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแนวทางลงทุน 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างเส้นทางไฮเวย์ด่งดัง – จ่าหลิงระยะทางกว่า 115 ก.ม...
อุตสาหกรรมการเกษตรพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้การส่งออกบรรลุอัตราการขยายตัวในระดับสูง

อุตสาหกรรมการเกษตรพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้การส่งออกบรรลุอัตราการขยายตัวในระดับสูง

(VOVWORLD) -ตามรายงานของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท ในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 มูลค่าการส่งออกได้บรรลุเกือบ 3.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าหลายรายการ เช่น ผัก ผลไม้...
เวียดนามยืนหยัดสถานะที่มั่นคง

เวียดนามยืนหยัดสถานะที่มั่นคง

(VOVWORLD) - ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเศรษฐกิจโลกยังคงตกอยู่ในภาวะถดถอย แต่ก็ยังคงคาดการณ์กันว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะขยายตัวในระดับสูงและเป็นจุดเด่นของโลกต่อไปในปี 2021
ยืนยันเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนามจากเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

ยืนยันเครื่องหมายการค้าข้าวเวียดนามจากเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) -ปี 2020 เกษตรกรและสถานประกอบการในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดี และราคาข้าวอยู่ในระดับสูง โดยการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรและข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรประสบความสำเร็จดังกล่าว
เศรษฐกิจเวียดนามปี 2020 – ความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นและสติปัญญา

เศรษฐกิจเวียดนามปี 2020 – ความสำเร็จมาจากความมุ่งมั่นและสติปัญญา

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลสถิติของธนาคารโลก ปี 2020 เศรษฐกิจเวียดนามจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ส่วนตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะอยู่ที่ร้อยละ 2...