Cách mạng Tháng Mười Nga để lại bài học quý báu cho công cuộc đổi mới của Việt Nam

(VOV5) -“Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất."

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là Đảng Cộng sản Bolshevik V.I.Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga để lại bài học quý báu cho công cuộc đổi mới của Việt Nam - ảnh 1 V.I.Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. - Ảnh tư liệu

Một thế kỷ đã trôi qua, những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”; “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”.

Cách mạng Tháng Mười soi rọi cho thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

Theo tiếng gọi của Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Trước đòi hỏi của thực tiễn những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, năm 1986 Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật, nguyên lý phát triển phù hợp với thực tiễn của Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng: 

" Ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng 10 Nga là vĩ đại, cuộc cách mạng ấy thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Một kỷ nguyên không chỉ đi lên chủ nghĩa xã hội mà kỷ nguyên thay đổi cả cuộc sống, lối sống của cả thế giới, trong đó bao gồm cả các nước tư bản. Chính thành tựu to lớn của cách mạng tháng 10 Nga ở trên các nước Xô Viết, trong cả hệ thống xã hội chủ nghĩa ở trên thế giới nhưng mà nó lại dẫn tới sự sụp đổ vào năm 1991 trở thành bài học xương máu cho Việt Nam đi theo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam kiên định với con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội

Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt là: Đổi mới trên nền tảng Chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu đã chọn, đó là từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường Cách mạng Tháng Mười Nga. Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Viện lịch sử Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích:

" Những nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam gặp nhiều khó khăn, từ cả lý luận đến thực tiễn. Mỗi nước có điều kiện lịch sử khác nhau và khó khăn đó nó vận dụng vào xác minh đường lối cũng như chủ trương của Đảng trong tiến hành sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản vẫn là mục tiêu phấn đấu của Việt Nam và một số nước khác. Mục tiêu này phản ánh sự tất yếu của các nước, sớm hay muộn rồi cũng đi lên chủ nghĩa cộng sản, tất nhiên bằng con đường khác nhau và lâu dài."

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội:

"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước. Mở rộng và phát triển chiều sâu trong các quan hệ đối ngoại; sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Đồng thời là minh chứng sinh động về tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác