Đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(VOV5) - Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc ngày 7/5 tại Hà Nội sau 4 ngày làm việc.

Tại hội nghị lần này, với tinh thần dân chủ, phát huy cao nhất khả năng sáng tạo, tư duy độc lập, thể hiện trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân và dân tộc của từng đại biểu, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận sâu, kỹ từng vấn đề theo chương trình hội nghị, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác nhân sự và tham gia xây dựng, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa 12. Chúng tôi xin trích dẫn nội dung này trong phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Nguyễn Phú Trọng.

Đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XII.

Tổng Bí thư nêu rõ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả.

Tổng bí thư cũng đặc biệt nhấn mạnh nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 phải là những người được nhân dân tín nhiệm, có phẩm chất đạo đức và lối sống tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - ảnh 2
Bế mạc Hội lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Nhấn mạnh công tác nhân sự bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 có ý nghĩa đặc biệt đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa tới phải là những người có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài:Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như : Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm cao của từng cá nhân và cơ quan tham gia, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết:Khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Vì vậy, để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, tiến tới Đại hội XII của Đảng, đề nghị mỗi đồng chí Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương.

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác