คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมให้เป็นผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 15มีนาคมถึงวันที่ 13เมษายน แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เริ่มทำการตรวจสอบระยะที่หนึ่งการเตรียมจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี  2021-2026 โดยจะจัดคณะตรวจสอบ5ชุด ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานใน 3จังหวัดและ 3อำเภอจังหวัดนั้นๆ
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมให้เป็นผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ - ảnh 1นายโงแซกถึก รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

ในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง นอกจากปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ในการจัดการประชุมเจรจาทางการเมือง ทำการคัดเลือกและเสนอผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับและเข้าร่วมคณะกรรมการเลือกตั้งในท้องถิ่นแล้ว แนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับยังมีหน้าที่ทำการตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อมีส่วนร่วมคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเข้าเป็นผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ

กระบวนการปฏิบัติที่เคร่งครัด

การตรวจตราตรวจสอบของแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับมีวัตถุประสงค์เพื่อเกาะติดสถานการณ์และกระลวนการจัดการเลือกตั้งในท้องถิ่นเพื่อแนะนำหรือเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งต่อองค์กร บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปตามกระบวนการกฎหมาย มีประชาธิปไตย ปลอดภัยและประหยัด

นายโงแซกถึก รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า การตรวจสอบของแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับจะมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดการเลือกตั้งให้เข้าถึงประชาชนอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการจัดทำรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับเพื่อให้ประชาชนทราบและเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเข้าเป็นผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ สำหรับประเด็นที่ต้องทำการตรวจสอบ นายโงแซกถึกได้เผยว่า“มีประเด็น 8ข้อ โดยเน้นประเด็นและขั้นตอนเกี่ยวกับบทบาทและการเข้าร่วมของแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับในคณะกรรมการเลือกตั้งตามข้อกำหนด คณะและองค์กรสังคมเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้แก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ สองคือเน้นประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและการประชุมเจรจาทางการเมืองตามกฎหมาย โดยต้องปฏิบัติขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมให้เป็นผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ”

เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหลายรูปแบบ โดยสมาชิกแนวร่วมปิตุภูมิทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นต่อการเตรียมจัดการเลือกตั้งผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นาย โงแซกถึกเผยต่อไปว่า“แนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับต้องทำการตรวจสอบเพื่อแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอต่างๆเพื่อมีส่วนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ 16ข้อก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 23พฤษภาคม ซึ่งการตรวจสอบของแนวร่วมปิตุภูมิมีส่วนร่วมต่อการเตรียมจัดการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์ รอบคอบและยุติธรรม”

การปฏิบัติงานที่มีภาวะวิสัยจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

นาย เหาอาเหล่ง รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า ในการเตรียมจัดการเลือกตั้ง การตรวจตราตรวจสอบคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญของแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับ ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2021 แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ประกาศเอกสารแนะนำและแผนการตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้ง พร้อมทั้งกำชับให้คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เอกสารแนะนำของสภาการเลือกตั้งแห่งชาติและต้องประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ส่งเสริมรูปแบบการตรวจสอบตามกฎหมาย การตรวจสอบของประชาชน หน่วยงานและสื่อมวลชน

ทั้งนี้ การตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเกาะติดสถานการณ์ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรค การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อแนะนำและเสนอมาตรการแก้ไขอย่างทันการณ์ ซึ่งการตรวจสอบของแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับจะมีส่วนร่วมค้ำประกันความสำเร็จของการเลือกตั้ง ความมีประชาธิปไตย การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อม สะท้อนความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด