เจตนารมณ์ใหม่และแรงกระตุ้นใหม่ให้แก่การพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - การประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย หลังการประชุมมาเป็นเวลา 6 วัน โดยผลการประชุมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี และสร้างแรงกระตุ้นใหม่ให้แก่การพัฒนาประเทศในเวลาข้างหน้า
เจตนารมณ์ใหม่และแรงกระตุ้นใหม่ให้แก่การพัฒนาประเทศ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (VNA)

บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมได้หารือและแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารที่สำคัญๆ วางแนวทางและนโยบายต่างๆเพื่อผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียง

ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียงต่อไป

เนื้อหาที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 11 คือที่ประชุมได้หารือและแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เพื่อทำการปรับปรุงเอกสารดังกล่าวก่อนที่จะส่งต่อให้ที่ประชุมพรรคสาขาทุกระดับเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากบรรดาผู้แทน โดยคณะกรรมการกลางพรรคได้กำชับให้ต้องประเมินผลงานที่ได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมา อย่างมีภาวะวิสัยผ่านการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ มีการมองเห็นสถานการณ์อย่างรอบด้านและจริงจัง ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในตลอด 35ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยธรรมนูญของพรรคปี 1991 และธรรมนูญฉบับเพิ่มเติมปี 2011 ยังคงเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติ การระดมกำลังและส่งเสริมให้สมาชิกพรรคและประชาชนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภายใต้การนำของพรรค เป็นพื้นฐานให้แก่การปรับปรุงกฤษฎีกาเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยม การสร้างสรรค์ระบอบสังคมนิยม ปรับปรุงแนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในระยะใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม  บรรดาผู้แทนได้ให้ข้อสังเกตว่า ในกระบวนการพัฒนา เวียดนามต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและมีข้อบกพร่องต่างๆที่ต้องทำการวิจัยและแก้ไขเพื่อพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า“ต้องมีแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติเพื่อผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมอย่างพร้อมเพรียง บริหารการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เป็นฝ่ายรุกในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทำการวิจัยในเชิงลึก หารือ สร้างความเห้นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงเกี่ยวกับเป้าหมาย ทัศนะ มาตรการก้าวกระโดด ปัญหาใหม่ที่สำคัญๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงใหม่ การธำรงเสถียรภาพและการพัฒนาและระหว่างการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับการพัฒนาภาคการผลิตและการก่อสร้าง ปรับปรุงความสัมพันธ์ภาคการผลิตตามแนวทางสังคมนิยม”

คณะกรรมการกลางพรรคได้ชี้ชัดว่า ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัญหาต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านต่างๆอย่างพร้อมเพรียง สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจทุกภาคส่วนกับรูปแบบการผลิตและประกอบธุรกิจ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และผลักดันการพัฒนานวัตกรรม

เจตนารมณ์ใหม่และแรงกระตุ้นใหม่ให้แก่การพัฒนาประเทศ - ảnh 2ภาพการประชุม  

ธำรงอัตราการขยายอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกลางพรรคได้พิจารณาและวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสถานการณ์พัฒนาหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2019 อย่างมีภาวะวิสัย โดยบรรดาผู้แทนได้ยืนยันว่า ผลสำเร็จที่ได้บรรลุในปี 2019 ได้สร้างพลังขับเคลื่อนและแรงกระตุ้นใหม่ให้แก่การปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ในปี 2020 และช่วงปี 2016-2020 ให้ประสบความสำเร็จ จากสถานการณ์ภายในประเทศและโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ทะเลตะวันออก คณะกรรมการกลางพรรคได้วิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยมีทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆ ซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง มุ่งมั่นทำผลงานให้ดียิ่งๆขึ้น เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พยายามปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ต่างๆในช่วงปี 2019-2020 ให้ประสบความสำเร็จ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้เผยต่อไปว่า“ในปี 2020 ต้องเสริมสร้างศักยภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆ การพึ่งพาตนเองและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ปรับปรุงกลไกเพื่อระดมแหล่งพลังต่างๆ สร้างบรรยากาศการลงทุน ประกอบธุรกิจที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการปฏิบัติโครงการที่สำคัญๆของประเทศ ส่งเสริมบทบาทของเขตเศรษฐกิจและเขตตัวเมืองที่สำคัญ ตลาด การบริการและการท่องเที่ยว รักษาความมั่นคง การป้องกันประเทศ ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตย อำนาจอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งบนพื้นฐานของกฎหมายสากล”

ซึ่งความมุ่งมั่นของคณะกรรมการกลางพรรคได้รับการชื่นชมจากประประชามติ นาย เจิ่นวันเกิ๋น ชาวนครโฮจิมินห์ได้แสดงความเห็นว่า“ประชาชนมีความปลื้มปิติยินดีต่อความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการกลางพรรคในการปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ หวังว่า สิ่งนี้จะสร้างพลังขับเคลื่อนและแรงกระตุ้นใหม่ให้แก่การปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่ 12 การเตรียมความพร้อมและการจัดการประชุมพรรคสาขาทุกระดับและการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคทั่วประเทศสมัยที่ 13”

การที่ที่ประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้บรรลุความเห็นพ้องในระดับสูงเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายพัฒนาประเทศในเวลาข้างหน้าและตระหนักถึงความท้าทายที่ประเทศเวียดนามต้องเผชิญจะช่วยให้เวียดนามสามารถรับมือกับสภาวการณ์และผลกระทบจากปัญหาต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด