Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(VOV5) - Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/9 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật nhấn mạnh: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của tập thể và cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản là nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Ông Nguyễn Duy Hùng đề nghị các thành viên Ban lãnh đạo Nhà xuất bản nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm của đợt sinh hoạt lần này, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thận trọng, khách quan, chân thành, bảo đảm kết quả thực chất, thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của lãnh đạo Nhà xuất bản.

Qua kiểm kiểm có kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế của tập thể, cá nhân, tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình công tác, tổ chức tốt hơn nữa công tác biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới đất nước.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác