Liên kết xanh để xuất khẩu xanh

Liên kết xanh để xuất khẩu xanh

(VOV5) - Năm nay, ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu xanh