Luật cư trú số 68/2020/QH14

Luật cư trú số 68/2020/QH14

(VOV5) - Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan
Thông tư số 25/2021/TT-BTC

Thông tư số 25/2021/TT-BTC

(VOV5) - Thôn tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh...