Bế mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(VOV5) - Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung ương đánh giá Hội nghị Trung ương lần này đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện.

Sau 5 ngày làm việc, sáng 09/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và đồng bào, chiến sĩ cả nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đảm bảo kinh tế vẫn tăng trưởng dương ở mức trên 2% trong 9 tháng qua. Cùng với đó, văn hoá, xã hội tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tiếp tục có hiệu quả...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII).- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh đại dịch tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hoà bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước được giữ vững.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế gắn với tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững.                                "Khẩn trương, nghiêm túc rà soát, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn đọng của nền kinh tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế và xã hội. Hỗ trợ cho các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh và thị trường trong nước, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Kiên quyết, chủ động, tích cực xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém, nâng cao độ an toàn, tin cậy của hệ thống các tổ chức tín dụng; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII - ảnh 2

      Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII). - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề cập việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để sau Hội nghị này gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: "Phải coi phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Khẳng định cần phải: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam; thu hút, trọng dụng nhân tài; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất"."

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung ương đánh giá Hội nghị Trung ương lần này đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và các phương án lựa chọn.

Khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 13 nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gắn với phòng, chống dịch bệnh, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, góp phần bảo đảm thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác