Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 13

(VOV5) - Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 13 - ảnh 1
Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XI (Ảnh: vov.vn)

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể. Hội nghị Trung ương 13 sẽ bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và những vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 13 - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: vov.vn)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề có tính gợi mở để Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét và quyết định. Tổng bí thư nhấn mạnh: "Đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào Báo cáo giải trình, tiếp thu và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân. Tập trung cho ý kiến với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế- xã hội trình Đại hội XII của Đảng".

Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII. Đồng thời Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 13 sẽ làm việc đến ngày 22/12.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác