Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Trong thư, Tổng Bí thư khẳng định, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10/10/1952 ký Sắc lệnh thành lập Nhà in Quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới của ngành Xuất bản, In, Phát hành sách cách mạng Việt Nam. Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong rằng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác