Trao quyền cho cơ sở để lựa chọn hiền tài

(VOV5) - Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương khóa XII mới đây công khai rộng rãi chủ trương về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. 

Trên mạng internet hiện có một số thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Thực tế và kết quả công tác quy hoạch cán bộ chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho thấy các thông tin xuyên tạc này thực sự chỉ là các chiêu trò hèn hạ và không thể hạ thấp uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương khóa XII mới đây công khai rộng rãi chủ trương về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, việc giới thiệu quy hoạch cán bộ chiến lược được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII, nhất quán xuyên suốt phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" và theo quy trình: Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương trước; sau đó quy hoạch tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cuối cùng là quy hoạch các chức danh chủ chốt: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Trao quyền cho cơ sở để lựa chọn hiền tài - ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Trao quyền lựa chọn cho cơ sở

Công tác giới thiệu, lựa chọn quy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam có nét mới so với các nhiệm kỳ Đại hội trước. Đó là, những chủ trương lớn về công tác cán bộ được Trung ương ban hành, hoạch định và trực tiếp lãnh đạo, nhưng việc lựa chọn “hiền tài” được vận hành đồng bộ ở mọi cấp trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của cấp ủy, tổ chức đảng từ cấp nhỏ nhất đến cấp đảng bộ trực thuộc Trung ương. Điều này thể hiện rõ trong bài viết định hướng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp và phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII.

Khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn nêu yêu cầu phải lựa chọn bằng được cán bộ đủ tiêu chuẩn cho Trung ương và phần việc đó thuộc trách nhiệm của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hội nghị Trung ương 12, khóa XII cũng khẳng định tinh thần xuyên suốt của cả nhiệm kỳ Đại hội XII về hai nội dung, giải pháp hết sức quan trọng đối với công tác lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đó là: Trao quyền lựa chọn, giới thiệu nhân sự Trung ương cho cơ sở và đảng bộ trực thuộc; đồng thời đề cao trách nhiệm, quy trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử cán bộ quy hoạch chiến lược.

Thực tiễn công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã được vận hành theo chủ trương này. Dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung cao điểm vào tháng 11-2018, 100% đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Gắn trách nhiệm đối với người tiến cử

Tinh thần ủy quyền và đặt niềm tin đối với các đảng bộ trực thuộc Trung ương của Ban chấp hành Trung ương đã thật sự mở ra cơ chế và điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cấp ủy, tổ chức đảng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương. Trong thời gian qua, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội nghị ban thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, thành phố đều tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa XIII. Kết quả lấy phiếu được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc với quan điểm đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn giới thiệu vào quy hoạch, coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp yêu cầu.

Chủ trương trao quyền và gắn trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử giới thiệu cán bộ cấp ủy của Trung ương đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt ở nhiều cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, thực sự nêu gương, kiên quyết chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch; không để có sự can thiệp không đúng nguyên tắc, sai thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ của Đảng, nhất là quy trình giới thiệu quy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Quy trình chặt chẽ, kết quả giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến nay đã giúp lựa chọn được những cán bộ được cơ sở “chọn mặt, gửi vàng”, góp tên vào danh sách đề nghị quy hoạch gửi về Trung ương, trở thành căn cứ quan trọng để Ban chấp hành Trung ương xem xét, quyết nghị tại những hội nghị tiếp theo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Thực tế và kết quả quy hoạch nhân sự cấp chiến lược của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thời gian qua cho thấy những thông tin bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội Đảng chỉ là những chiêu trò vô giá trị của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác