Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(VOV5) - Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 12/6 tại Thủ đô Hà Nội, nhấn mạnh các yêu cầu cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Đồng bào và chiến sỹ cả nước đã và tích cực hưởng ứng chủ trương này.

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh:  qdnd.vn

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng cộng sản Việt Nam nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm cuối tuần tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ rõ: "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ”. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh:qdnd.vn

Hưởng ứng chủ trương này, ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, cho biết:    "Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập vấn đề khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cho thấy rằng rất cần thiết đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, đối với tỉnh Lai Châu có rất nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng chúng ta chậm phát triển, thì vấn đề này càng cần phải quan tâm hơn. Và chuyên đề chiều nay cung cấp cho chúng ta cái luận cứ, luận chứng rất quan trọng; một mặt là cổ vũ tinh thần, động viên và tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt cái quan điểm, chủ đề; thứ hai là cung cấp phương thức, cách làm để chúng ta tổ chức quán triệt và thực hiện chuyên đề này có hiệu quả nhất."

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương. Việc học tập phải trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân, sao cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm theo là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin trong mọi hành động.

Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai chủ trương này trong lực lượng công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về văn hóa ứng xử; Tổ chức lấy ý kiến góp ý và khảo sát đánh giá sự hài lòng của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với Công an nhân dân. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an  và Cuộc vận động để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa Việt Nam đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác