Thành công của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam cổ vũ toàn Đảng, toàn dân bước vào giai đoạn phát triển mới

(VOV5) - Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nguyễn Phú Trọng, trong diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, sáng 1/2/2021 tại Hà Nội, nêu rõ những kết quả nổi bật của Đại hội. Tổng Bí thư cũng khẳng định thành công của Đại hội sẽ cổ vũ toàn đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đưa những quyết sách quan trọng của Đại hội này thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Thành công của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam  cổ vũ toàn Đảng, toàn dân bước vào giai đoạn phát triển mới - ảnh 1 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: VGP

Trong diễn văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những kết quả của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là thông qua các văn kiện quan trọng, bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 200 người tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Theo Tổng Bí thư, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và xác định mục tiêu, phương hướng tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đánh giá kết quả Đại hội, Tổng Bí thư nêu rõ: “Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công cuộc hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ thứ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương và quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển, sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời nhấn mạnh Đảng phải tăng cường chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối chính sách phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội đã tiến hành nghiêm túc đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu những người có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thành công của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam  cổ vũ toàn Đảng, toàn dân bước vào giai đoạn phát triển mới - ảnh 2Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: vov.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần này sẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, sớm đưa đất nước trở thành một nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, tất cả các cán bộ đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả của Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng; tinh thần đổi mới, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế.”

Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước; ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác