Tinh thần mới, xung lực mới để phát triển đất nước

(VOV5) -  Các đại biểu khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020. 

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kết thúc hôm cuối tuần qua, tại Hà Nội, sau 6 ngày làm việc. Kết quả Hội nghị cho thấy quyết tâm mạnh mẽ để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, đồng thời tạo thêm xung lực mới cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tinh thần mới, xung lực mới để phát triển đất nước - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. - Ảnh: Trí Dũng

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến một bước về nhiều văn kiện quan trọng, đề ra những chủ trương, quyết sách để lãnh đạo đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới

Nội dung rất quan trọng tại Hội nghị Trung ương 11 là đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhằm hoàn thiện một bước, trước khi gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Theo đó, Trung ương đã yêu cầu phải nhìn nhận những thành quả đạt được trong thời gian qua với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Thấy rõ, 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Cương lĩnh 1991, bổ sung, phát triển năm 2011 tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ, tập hợp, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân; là nền tảng để Đảng tiếp tục phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tinh thần mới, xung lực mới để phát triển đất nước - ảnh 2Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tuy nhiên, các đại biểu dự Hội nghị cũng nhận định rằng trong quá trình phát triển, vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tiếp tục có những chủ trương, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao nhằm đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quản lý phát triển xã hội bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...Đồng thời, cần tiếp tục bám sát thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao hơn về mục tiêu, quan điểm, các khâu đột phá và một số vấn đề mới, vấn đề khó, nhất là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa….”.

Trung ương cũng chỉ rõ cần đặc biệt quan tâm những vấn đề thực tiễn đang đặt ra như phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế và các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh; khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; tranh thủ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo...

Giữ vững tốc độ tăng trưởng

Trong những ngày làm việc, Trung ương đã xem xét, phân tích thật kỹ thực tế tình hình của các ngành, lĩnh vực và địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019. Các đại biểu khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.  Đồng thời Trung ương cũng phân tích, dự báo có cơ sở khoa học, dựa trên tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông nhằm chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua. Theo đó, Trung ương nhìn nhận tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn với kết quả, thành tích đã đạt được; trái lại, phải tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 - 2020, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

Tổng Bí thư, Chủ  tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết:Trong năm 2020, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm; phát huy tốt vai trò của các vùng kinh tế, các đô thị lớn, thị trường trong nước và các ngành dịch vụ, du lịch. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

Quyết tâm của Trung ương nhận được sự đánh giá tích cực từ dư luận. Ông Trần Văn Cần, người dân thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Người dân rất phấn khởi trước sự quyết tâm rất lớn của trung ương để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hi vọng trong thời gian tới, những điều này sẽ tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII  đồng thời tích cực chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Việc Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt được sự nhất trí cao về đường hướng, chính sách phát triển đất nước trong thời gian tới cũng như nhận định rõ những thách thức mà đất nước phải đối mặt sẽ góp phần giúp Việt Nam thích ứng với những diễn biến và tác động mới để phát triển đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác