Xây dựng thế hệ thanh niên kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng Đảng

(VOV5) - Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng ngày 12-12 đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời nhấn mạnh tổ chức đoàn cần tập trung giáo dục tư tưởng chính trị cho thanh niên và bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu nội dung bài phát biểu này.

Xây dựng thế hệ thanh niên kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng Đảng - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Mở đầu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên Việt nam hết thế hệ này đến thế hệ khác, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong hơn 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào Cách mạng. Những năm gần đây, từ trong thực tiễn hoạt động phong phú, sôi nổi và sinh động của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiến tiến, nhiều tổ chức Đoàn xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng, các phong trào hành động xung kích, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp….đã tạo được dấu ân tốt trong đời sống xã hội. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo ứng phó với thiên tai, lũ lụt đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn thanh niên. Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng. Chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp”.

 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Đại hội lần thứ 11 của Đảng cộng sản Việt nam đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Cách mạng của Việt nam trong 5 năm tới và đối với thế hệ trẻ, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lí tưởng đạo đức và lối sống. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Vấn đề thanh niên và công tác thanh niên được Đảng và nhà nước VN hết sức coi trọng, đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thanh  niên và tổ chức Đoàn. Song bản thân thanh niên và tổ chức Đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, đầy đủ hơn nữa vị trí vai trò và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tổ chức Đoàn coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên.  Đây vừa là yêu cầu cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả của Đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn cần giúp Đảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, tiến hành giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn thông qua những việc làm thiết thực, kết hợp với giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội và phù hợp với từng đối tượng. Bản thân mỗi đoàn viên thanh niên phải không ngừng tu dưỡng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương trọng trách công việc trong thời kỳ mới.

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tổ chức Đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp thích hợp để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp thanh niên, động viên thanh niên đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị.Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ các hoạt động của Đoàn cần xuất phát từ nhiệm vụ chính trị chung của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đoàn cần có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động của Đoàn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác