Ngoại giao văn hóa vừa tiếp thu tinh hoa, trí tuệ của nhân loại, vừa gìn giữ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản

(VOV5) -  Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ngoại giao văn hóa thời gian tới vừa tiếp thu tinh hoa, trí tuệ của nhân loại, làm giàu kho tàng văn hóa Việt Nam...

Hội nghị ngoại giao văn hóa với chủ đề “Triển khai chiến lược ngoại giao văn hoá đến năm 2030: Chủ động thích ứng, góp phần lan toả giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam” diễn ra chiều 20/12 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngoại giao văn hóa vừa tiếp thu tinh hoa, trí tuệ của nhân loại, vừa gìn giữ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản  - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: KQ/  toquoc.vn

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Đảng và Nhà nước đã khẳng định văn hóa là động lực phát triển và nhấn mạnh văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Bộ trưởng nêu 3 điểm mới nổi bật của Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 là: Thứ nhất, làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội hàm của Ngoại giao văn hóa, qua đó xác định nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa là phục vụ 2 mục tiêu: Phục vụ đường lối đối ngoại và chính sách phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, chiến lược mới đã xác định chủ thể hướng tới và đối tác triển khai là các địa phương, người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, chiến lược đã cập nhật và cụ thể hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Thúc đẩy quan hệ, hội nhập văn hoá, quảng bá đất nước, vận động danh hiệu và tiếp thu tinh hoa nhân loại.

 Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ngoại giao văn hóa thời gian tới vừa tiếp thu tinh hoa, trí tuệ của nhân loại, làm giàu kho tàng văn hóa Việt Nam, đóng góp vào gìn giữ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc sân tộc, lại vừa bảo vệ các giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả của đất nước. Ngoại giao văn hóa phải đóng góp vào những vấn đề thiết thực của đời sống, phải hướng tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, cùng sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ 4.0, tác động lâu dài của đại dịch COVID-19, ngoại giao văn hóa cần nâng cao khả năng thích ứng, tính linh hoạt và sức sáng tạo để hoàn thành sứ mệnh của mình, cùng với các ngành khác phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, một số địa phương và các công ty đối tác tham gia công tác ngoại giao văn hóa đã có các tham luận về kinh nghiệm và phương hướng triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác