Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám - Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước

(VOV5) - Cách mạng tháng Tám đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ngày 19/08, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09, nhiều tờ báo lớn số ra hôm nay tại Việt Nam có các bài viết, xã luận khẳng định Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là thắng lợi to lớn đầu tiên của quân và dân Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám - Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước - ảnh 1Vào ngày 19/8/1945, nhân dân biểu tình giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ, Hà Nội- Ảnh tư liệu/Nguồn: Báo Nhân Dân

Xã luận “Vững niềm tin, nhân sức mạnh nội lực” của báo Quân đội nhân dân khẳng định qua gần 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ, cùng chung một mục tiêu phấn đấu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Xã luận khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Tám luôn là nguồn sức mạnh nội lực to lớn để các thế hệ người Việt Nam hôm nay nêu cao quyết tâm, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trang nhất báo Nhân dân có xã luận “Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước”, khẳng định Cách mạng Tháng Tám là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hào khí Cách mạng Tháng Tám mùa thu năm 1945 là cội nguồn sức mạnh để Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đưa Việt Nam tiến những bước nhanh, bền vững, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác