Hội thảo An sinh xã hội ở Việt Nam

(VOV5)- “An sinh xã hội ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là chủ đề hội thảo do Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức sáng 13/3 tại Hà Nội. 

61 tham luận trình bày và gửi tới hội thảo làm rõ những vấn đề đang đặt ra và đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống An sinh xã hội, phục vụ cho công cuộc đổi mới bền vững đất nước và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Ở Việt Nam cấu trúc của hệ thống an sinh xã hội bao gồm 5 trụ cột: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; cứu trợ xã hội; trợ giúp và ưu đãi xã hội. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong vấn đề an sinh xã hội như: Đến năm 2010 Việt Nam đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu thiên niên kỷ, tất cả các tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục phổ thông trung học, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5%, giải quyết việc làm cho hơn 8 triệu lao động. Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hệ thống an sinh xã hội cơ bản phủ khắp toàn dân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bùi Đình Phong, Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Đại hội 11 của Đảng xác định phát triển bền vững phải bảo đảm cân bằng giữa ba vấn đề: tăng trưởng, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, trong đó vấn đề an sinh xã hội luôn được Đảng, Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh. Cùng với tiến bộ và công bằng xã hội, việc thực hiện an sinh xã hội còn là tiêu chí thể hiện bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Cùng với các biện pháp thực hiện an sinh xã hội trong nước, Đảng xác định tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đảm bảo phúc lợi cho mọi người dân là một đòi hỏi khách quan, đồng thời là bổn phận của Việt Nam với tư cách là một thành viên trong cộng đồng quốc tế.

          Những ý kiến tại hội thảo sẽ góp phần phục vụ công tác chuẩn bị nội dung hội nghị Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về An sinh xã hội sắp diễn ra tại Hà Nội./. 


Phản hồi

Các tin/bài khác