Hội nghị Trung ương giải quyết những vấn đề lớn của đất nước

(VOV5) - Hội nghị bàn về tình hình kinh tế-xã hội, việc tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân....

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII, đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị ngày 4/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở, nhấn mạnh thêm các vấn đề liên quan tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập... để Hội nghị Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định.

Hội nghị Trung ương giải quyết những vấn đề lớn của đất nước - ảnh 1 Hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra bàn về nhiều vấn đề sâu rộng và cơ bản

Dự báo tốt về tình hình kinh tế xã hội

Về tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các vị ủy viên Trung ương xuất phát từ tình hình thực tế trong nước, quốc tế cũng như thực tế các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 9 tháng đầu năm, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; thực hiện 3 đột phá chiến lược; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế..."

Trên cơ sở những phân tích đó, Tổng bí thư yêu cầu các vị ủy viên Trung ương dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2018; đề ra các chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường".

Đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị Trung ương tập trung đóng góp ý kiến xác đáng, bổ sung hoàn thiện quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, tổng thể toàn bộ hệ thống bộ máy chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị".

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phải phân tích sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Theo Tổng Bí thư, việc này phải được tiến hành đồng bộ và đặt trong tổng thể tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sự cần thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công và hội nhập quốc tế. Xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân; vai trò, vị trí của các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tổng Bí thư cho rằng nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây cũng là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước và được xã hội đặc biệt quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác