“Dân làm gốc” - nền tảng cốt lõi trong hoạt động của cán bộ Mặt trận

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những yêu cầu lớn về việc tăng cường củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ Việt Nam hội nhập mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.

Đặt tư tưởng “ Dân làm gốc” làm nền tảng cốt lõi trong hoạt động của cán bộ Mặt trận là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp 63 đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc ngày 26/11/ 2022 tại Hà Nội.

“Dân làm gốc” - nền tảng cốt lõi trong hoạt động của cán bộ Mặt trận - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu về dự hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những yêu cầu lớn về việc tăng cường củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ Việt Nam hội nhập mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình hình thế giới, khu vực đã và đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường với cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình của Đảng, của đất nước và khẳng định công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng; kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của nhân dân được nâng lên, đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Những thành quả đó có được chính là kết quả của sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, cán bộ Mặt trận chính là hạt nhân quan trọng trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

“Dân làm gốc” - nền tảng cốt lõi trong hoạt động của cán bộ Mặt trận - ảnh 2Tổng Bí thư phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư chỉ rõ: "Lịch sử đã chứng minh, nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta là tính cố kết cộng đồng, là "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", là tinh thần đại đoàn kết, hoà bình, hữu nghị, với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" luôn luôn có khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần ấy luôn luôn được kế thừa và phát huy, trở thành đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực vô cùng to lớn của đất nước, đã và đang được khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của gần trăm triệu người dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước".

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong hơn 35 năm đổi mới đất nước, Mặt trận đã làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân cả nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư chỉ rõ việc tiếp tục đặt tư tưởng "dân là gốc" làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận ở tất cả các cấp trong giai đoạn hiện nay. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Tôi mong muốn và đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp uỷ đảng, chính quyền. Cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chu toàn đường lối, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chăm lo, hỗ trợ đối với người khó khăn, các đối tượng yếu thế... đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của chúng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là nòng cốt tích cực trong đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, tố giác đối với các trường hợp tham ô, tham nhũng, tiêu cực tại địa bàn, cơ sở".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ Mặt trận ở cơ sở làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục người dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách lớn đã và đang được Đảng, Nhà nước cụ thể hoá tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở cũng cần thường xuyên trau dồi, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, tinh thần nêu gương, mẫu mực, kiên định niềm tin và biết dựa vào nhân dân để phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác