Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 4.

Sáng 25/07, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.  

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quá trình xây dựng Dự thảo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, cần tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền quốc gia dân tộc, giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa và phát huy ngày càng tốt hơn dân chủ Xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Có một số nội dung xuyên suốt Ban Chỉ đạo đã quan quan tâm, quán triệt, đó là cần phát huy dân chủ, lắng nghe những vấn đề có ý kiến khác nhau. Quán triệt, làm rõ hơn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Thứ ba, kiểm soát quyền lực Nhà nước trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo, thể hiện tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991 và bổ sung năm 2011), cũng như các văn kiện của Đại hội Đảng (từ nhiệm kỳ VII đến nhiệm kỳ XIII) và Hiến pháp 2013".

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết đến nay các nội dung cơ bản có sự đồng thuận, còn một số vấn đề được xây dựng thành 2 phương án để các Thành viên Ban Chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học cho ý kiến tại Phiên họp này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác