Những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng

(VOV5) - Các tham luận tại hội thảo khẳng định điểm nhấn của dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng là xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng.

Hội thảo “Những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng” diễn ra sáng 26/09, tại Hà Nội. Hội thảo nhằm thu hút trí tuệ, ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học đối với những vấn đề mới được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định điểm nhấn của dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng là xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng. Đến năm 2025 là nước phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội Đồng lý luận Trung ương, cho rằng:Việc xác định mục tiêu này là quan trọng, phải có tầm nhìn, căn cứ lý luận, căn cứ thực tiễn, nhìn trong nước nhưng cũng nhìn thế giới và có trình độ trí tuệ cao. Việc xác định mục tiêu đất nước đến năm 2025-2030 và tầm nhìn 2045 phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải thể hiện tâm huyết, trí tuệ và niềm tin, là “ý đảng, lòng dân" hòa quyện với mong mỏi, khát vọng, ý chí vươn lên, một tương lai rực rỡ của đất nước, dân tộc ta”.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến điểm nhấn về những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế, việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, tổng thể là hoàn thiện toàn diện và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng cần xác định hệ tiêu chí về nền kinh tế thị trường, đầy đủ, hiện đại và hội nhập quốc tế, gắn hệ tiêu chí phát triển bền vững quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác