Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh để nâng tầm trí tuệ dân tộc

(VOV5) - Theo Tổng Bí thư, tình hình thế giới và trong nước những năm tới tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

“Trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, đội ngũ trí thức luôn luôn là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội”. Điều này được Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại lễ kỉ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (24/3/2023) tại Hà Nội. Tại diễn đàn này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo, tạo mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để thúc đẩy, giải phóng năng lượng nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi của đội ngũ nhà khoa học, trí thức nước nhà.

Theo tính toán, ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức Việt Nam là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đang tập hợp khoảng 2,2 triệu trí thức, nhà khoa học. Cùng với đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng là tổ chức của hơn 40.000 văn nghệ sỹ. Việt Nam còn có lực lượng hùng hậu các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ hoạt động ở nhiều lĩnh vực đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học Việt Nam rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh, tương lai của dân tộc.

 Đội ngũ trí thức là vốn quý của dân tộc

 Đảng và Nhà nước Việt Nam ghi nhận sự đóng góp lớn lao của các trí thức trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, những người đã một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn luôn tâm huyết đóng góp vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức của nước nhà.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh để nâng tầm trí tuệ dân tộc - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong phát biểu tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 24/3 vừa qua, chỉ rõ: "Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Nối tiếp truyền thống của dân tộc, vận dụng những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động, tập hợp và phát triển trí thức. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo công tác vận động đội ngũ trí thức."

Theo Tổng Bí thư, tình hình thế giới và trong nước những năm tới tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia. Tình hình đó đòi hỏi các tổ chức Khoa học công nghệ, đội ngũ trí thức Khoa học Công nghệ Việt Nam, đặc biệt là trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn, có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh để nâng tầm trí tuệ dân tộc - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: VOV

Xây dựng đội ngũ trí thức để nâng tầm trí tuệ dân tộc

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức Khoa học Công nghệ Việt Nam phải tiếp tục chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước về việc phát triển khoa học công nghệ để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Việc tập hợp đội ngũ trí thức để thực hiện mục tiêu này cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra:      "Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức nhằm xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ hội nhập; có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; quan tâm công tác khuyến khích, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn và các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức truyền bá kiến thức, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hành khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức hội thành viên cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao tính chủ động, năng động, sáng tạo; có nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú gắn với chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của ngành, khu vực và cả nước, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức hội thành viên phải làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng chính trị cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức; động viên anh chị em có nhiều đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc sự bình yên của nước nhà. Theo Tổng Bí thư, những giải pháp này chính là để triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh nhằm nâng tầm trí tuệ của dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác